Plan Upisa

Plan Upisa

Šibenik, 26. ožujka 2021. godine

Temeljem pravilnika o upisu djece na sjednici Upravnog vijeća  Dv Osmijeh, Šibenik 26. ožujka 2021. godine Upravno vijeće  donosi:

PLAN UPISA

za 2021./ 2022. pedagošku godinu

I.

U pedagoškoj godini 2021./ 2022. u Dječji vrtić Osmijeh, Šibenik upisat će se 20 djece u vrtićki program (od 3 god do polaska u školu), te 23 djece u jaslički program (od navršene 1. – 3.  godine).

II.

A) OSNOVNI DOKUMENTI:

1. Obrazac Prijave

 • ne prilaže se već pri ispunjavanju u aplikaciji eUpisi se dokument sam generira za djecu s područja grada Šibenika
 • Za djecu s područja općine Bilice dokument se skida sa stranice vrtića www.dvosmijeh ili preuzima u Upravi dječjeg vrtića

2. Upitnik za roditelje (izdaje Vrtić), preuzeti na stranici vrtića www.dvosmijeh ili u upravi vrtića

3. Rodni list djeteta (preslika)

4. Uvjerenje o prebivalištu za oba roditelja, dijete i ostalu malodobnu djecu (uvjerenje ne smije biti starije od 6 mjeseci) za djecu s područja grada Šibenika

5. Za djecu s područja općine Bilice potrebno je priložiti presliku osobne iskaznice oba roditelja

6. Liječnička svjedodžba

7. Fotokopija kartona procijepljenosti djeteta

B) DOKUMENTI KOJIMA RODITELJI ILI SKRBNICI DOKAZUJU PRAVO PREDNOSTI PRI UPISU

 1. Elektronski zapis sa HZMO-a  kao dokaz o zaposlenju oba roditelja (umjesto radne knjižice); Potvrda o statusu redovnog studenta (ovjerava Visoko učilište), Rješenje o invalidnosti za invalide Domovinskog rata (izdaje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje)
 2. Rodni listovi za troje ili više ostale malodobne djece (preslika)
 3. Rješenje o primanju dječjeg doplatka
 4. Za dijete s teškoćama u razvoju  -  rješenje/nalaz i mišljenje Centra za socijalnu skrb i medicinska dokumentacija
 5. Dokaz o statusu samohrane/jednoroditeljske obitelji: smrtni list za preminulog roditelja; potvrda o nestanku drugog roditelja ili rješenje Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju; Pravomoćna presuda o razvodu braka
 6. Potvrda Centra za socijalnu skrb da je dijete uzeto na skrb i uzdržavanje u udomiteljsku obitelj
 7. Preporuka Centra za socijalnu skrb za smještaj djeteta u vrtić
 8. Potvrda o smjenskom radu oba roditelja kao dokaz za smjenski vrtić
 9. Rješenje o sufinanciranju boravka djeteta druge jedinice lokalne samouprave za dijete koje zajedno s roditeljima živi izvan područja grada Šibenika

III.

Upisni rok će trajati od 06.travnja 2021. – 16. travnja 2021. godine.

Rezultati upisa (popisi prihvaćenih i odbijenih zahtjeva za upis djece) biti će objavljeni na oglasnoj ploči DV Osmijeh, do 14. svibnja 2021. godine, a roditelj ili staratelj nezadovoljan rezultatom upisa može podnijeti žalbu Upravnom vijeću vrtića.

IV.

Postupak upisa djece u programe Dječjeg vrtića provodi Komisija za upis djece (u nastavku teksta: Komisija).Komisiju na prijedlog ravnatelja imenuje Upravno vijeće Dječjeg vrtića. U radu komisije obvezno sudjeluje ravnatelj vrtića. Komisija broji 3 člana. Komisija odlučuje o zahtjevima za upis djece u odgojno-obrazovni program na temelju rezultata cjelovitog uvida o razvoju i potrebama svakog djeteta, analize dostavljene dokumentacije. Ukoliko članovi stručno – razvojne službe smatraju potrebnim prije upisa obavit će se inicijalni razgovor s roditeljima, odnosno skrbnicima djece uz nazoćnost djeteta, uz mogućnost konzultacije s vanjskim stručnjacima radi pribavljanja mišljenja i podataka bitnih za odlučivanje.